top of pageאני

מס תז

מס טל 

כתובת אימייל

כתובת 

מס אורכיד (אם יש)
מבקש/ת בזאת להירשם ללימודי הדוקטורט בחו"ל. 
לכן, אני מתכבד/ת בזאת להעביר בזאת את דמי רישום והמסמכים הנדרשים להתחלת הליך איתור המנחה.

את דמי הירשום למכללת גאיה ע"ס 2500 ש"ח ניתן להעביר בדרכים הבאות:
העברה של דמי הרישום יכולה להתבצע מחשבון לחשבון (מס' 61204, בסניף 582, של בנק 12 ע"ש אריאל פוקס) או ש
ניתן להעביר את דמי הרישום בכרטיס אשראי דרך אפליקציית Bit, PAYBOX או PayPal

המסמכים הנדרשים על מנת להתחיל את הליך איתור המנחה:
1. צילום דרכון
2. צילום תעודה וציוני תואר שני
3. נושא המחקר מתורגם לאנגלית (לאחר שיחה הכוון שלנו)
4. קורות חיים באנגלית

אני מודע/ת לכך שהחזר מלא של דמי הרישום, במצב שמכללת גאיה לא מאתרת מנחה לתחום המחקר שלי, יתקיים אך ורק במידה שאעביר לגאיה את כל המסמכים המופעים לעיל ונדרשים עבור איתור מנחה. 

אני מאשר/ת בזאת קבלה של הסכם הלימודים המצורף ואני מאשר/ת שבמידה שלא אגיש הסתייגויות להסכם זה, יהיה הסכם זה מקובל עלי. העברת דמי הרישום למכללת גאיה מהווה את הסכמתי לאמור לעיל.

מצורפים בזאת:

    
 
     
      


 

Networking
Keyboard and Mouse
Gaia College - Ringgold ID no. 612580

gaia college team
gaia logo sap_edited.jpg
בכדי להירשם למכללת גאיה
יש למלא את הפרטים למעלה ולא פה בפוטר

Get in touch with the Gaia College Team

bottom of page