top of page

14220

Malol, A. (2021). Kindergarten Perception of Movement Activity as a Factor that Promotes Self-control and Emotional Regulation. Dissertation submitted as part of the requirements for the degree M.Ed. Gordon Academic College of Education, Haifa, Israel. Gaia College Open Access Publication Dis 14220. OL:Http://gaia.college/dis/14220


 

Abstract


מחקר זה מטרתו הייתה לבחון את תפיסת הגננות את התנועה כגורם מקדם שליטה ע צמית וויסות רגשי . משתני המחקר בעבודה הנוכחית הם תנועה וחשיבותה להתפתחות בגיל הרך, וכן שליטה עצמית ו - וויסות עצמי בקרב ילדים בקבוצת הגיל הזו. הספרות המקצועית הקיימת בתחום מצביעה על כך שישנם קשרים פוטנציאליים בין המשתנים הללו, כאשר מסתבר שההתנסות והלמידה של ילדים צעירים עם ת נועה ומוטוריקה היא גורם שמקדם לא רק את הכישורים הפיזיים שלהם, אלא גם את הכישורים הקוגניטיביים והרגשיים שלהם. שאלת המחקר הנוכחי היא: מה ן עמדות הגננות כלפי פעילות תנועתית אצל ילדי גן כפעולה היכולה לקדם שליטה ע צמית וויסות רגשי ? משתתפות המחקר הנוכחי הן 42 נשים , כולן מנהלות גני חובה או טרום חובה אשר עובדות במסגרות ממלכתיות או ממלכתיות דתיות.


במחקר נבחן הקשר שבין פעילות תנועתית לרמת שליטה ,ו נמצא כי המתאם שבין שני המדדים הינו חיובי בעוצמה בינונית ומובהקת. באופן כזה שככל שהגננת תפסה את התנועה כחיובית כל קבעה כי היא תורמת לשיטה עצמית. בבחינת הקשר שבין פעילות תנועתית לרמת ויסות עצמי כפי שהעריכה זאת הגננת על ילדי הגן שלה נמצא כי המתאם שבין שני המדדים הינו חיובי בעוצמה בינונית ומובהקת. באופן כזה שככל שהגננת מאמינה כי תנועה חשובה לי ל דים כך גברה הערכתה את מידת ה ו ויסות של ילדי הגן שלה. ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי ככל שציון ממוצע חשיבות התנועה גובר כך בהתאמה גוברת הערכת הגננת את יכולת ויסות העצמי של הילדים. לאור מ מצאים אלה ניתן לראות שההשערה בדבר הימצאות קשר בין מידת החשיבות שרואה הגננת את הפעילות התנועתית של ילדים לבין מידת הוויסות הרגשי של ילדי הגן, אוששה.


מכאן , המסקנה העיקרי ת ממחקר זה היא שתפיסה חיובית של הגננת את ה תנועה, ודואגות לשלב פעילויות רבות ומגוונות שנשענות על תנועה ותזוזה בפעילות הגן שלהן, כך הילדים נוטים לפתח רמות גבוהות יותר של שליטה עצמית ושל וויסות רגשי. המלצה יישומית שנובעת מהמחקר היא להעלות את רמת המודעות של גננות באשר לחשיבות של תנועה, לא רק עבור ההתפ תחות הפיזית של ילדי גן, אלא גם עבור ההתפתחות הרגשית והפסיכולוגית שלהם, ובין היתר באופן ספציפי, מיומנויות השליטה העצמית והוויסות הרגשי שלהם. 


Malol, A. (2021). Kindergarten Perception of Movement Activity as a Factor that Promotes Self-control and Emotional Regulation. Dissertation submitted as part of the requirements for the degree M.Ed. Gordon Academic College of Education. Gaia College Open Access Publication Dis 14220. OL: http://gaia.college/dis/14220


Ayelet Malol Master Dissertation
.pdf
Download PDF • 701KB
Where, What, Who

Gordon Academic College

M.Ed

Program

Prof. Edna Or, PhD

First Advisor

Project Gallery

bottom of page