top of page
טופס רישום דיגיטלי לפוסט-דוקטורט
במודל מכללת גאיה 
באמצעות מכללת גאיה


    אני

    מס תז

    מס טל 

    כתובת אימייל


מבקש/ת בזאת להירשם ללימודי פוסט דוקטורט במודל מכללת גאיה באמצעות מכללת גאיה. 
לכן, אני מתכבד/ת בזאת להעביר בזאת את דמי רישום והמסמכים הנדרשים להתחלת הליך איתור המנחה.

את דמי הרישום למכללת גאיה ע"ס 2500 ש"ח ניתן להעביר בדרכים הבאות:
סליקת אשראי
העברה של דמי הרישום יכולה להתבצע מחשבון לחשבון
דרך אפליקציית Bit, PAYBOX או PayPal

המסמכים הנדרשים על מנת להתחיל את הליך איתור המנחה:
1. צילום דרכון
2. צילום תעודת הדוקטורט
3. נושא המחקר מתורגם לאנגלית (לאחר שיחה הכוון שלנו)
4. קורות חיים באנגלית
5. דיסרטציה של הדוקטורט

אני מודע/ת לכך שהחזר מלא של דמי הרישום, במצב שמכללת גאיה לא מאתרת מנחה לתחום המחקר שלי, יתקיים אך ורק במידה שאעביר לגאיה את כל המסמכים המופעים לעיל ונדרשים עבור איתור מנחה. 

אני מאשר/ת בזאת קבלה של הסכם הלימודים המצורף ואני מאשר/ת שבמידה שלא אגיש הסתייגויות להסכם זה, יהיה הסכם זה מקובל עלי. העברת דמי הרישום למכללת גאיה מהווה את הסכמתי לאמור לעיל.

מצורפים בזאת:
    
 
     
      

 
La mise en réseau
Keyboard and Mouse

Collège Gaïa

Toujours le meilleur académique

Des choix pour vous

Équipe du Collège Gaia

logo gaia sap_edited.jpg
Gaia College - Ringgold Numéro d'identification. 612580
bottom of page