top of page

דוקטורט בפסיכולוגיה

ציבורי·4 חברים

אנחנו ממשיכים לאסוף לכם נושאי מחקר לתואר שלישי בפסיכולוגיה ובפסיכותרפיה באומנויות.

 

רשימה מס' 1.1 לנושאי מחקר לתואר שלישי בפסיכולוגיה אבל חלק מהנושאים מתאימים גם לתואר שלישי בפסיכותרפיה באומנויות. כמובן שבהיבטים צרים הם מתאימים גם כנושאי מחקר לעבודות סמינריוניות בפסיכולוגיה או לעבודות תזה לתואר שני.


רשימה 1.1 זו מעמיקה את נושאי המחקר בפסיכולוגיה התפתחותית ומציעה לכם שאלות מחקר בתחום:


1. כיצד משתנים תהליכי התפתחות קוגניטיביים במהלך החיים? מהם גורמי המפתח המשפיעים על שינויים אלו? כגון נטייה גנטית, גורמים סביבתיים או חוויות חיים?

2. מהם שלבי המפתח של התפתחות רגשית במהלך החיים וכיצד השלבים הללו משפיעים על יחסי סוציאליזציה ויחסים עם אחרים?

3. כיצד משפיעים גורמים תרבותיים וחברתיים על ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית? ומהן ההשלכות של השפעות אלו על יחידים וחברה?

4. כיצד יחסים עם מטפלים, עמיתים והקשרים חברתיים אחרים משפיעים על השלבים השונים בהתפתחות הקוגניטיבית והרגשית, ומהן ההשפעות ארוכות הטווח של מערכות יחסים אלו על בריאותו הנפשית ורווחתו של הפרט?

5. מהם גורמי המפתח המשפיעים על התפתחות התפיסה והזהות העצמית לאורך תוחלת החיים, וכיצד גורמים אלו משפיעים על סוציאליזציה ויחסים עם אחרים?

6. אילו תהליכים התפתחותיים מעורבים בחשיבה מוסרית ובקבלת החלטות, וכיצד תהליכים אלו משתנים לאורך שלבי החיים השונים?

7. כיצד תהליכי התפתחות קוגניטיביים ורגשיים מקיימים אינטראקציה ומשפיעים זה על זה לאורך החיים, ומהן ההשלכות של אינטראקציות אלו על בריאותו הנפשית ורווחתו של הפרט?

8. מהם גורמי המפתח המשפיעים על חוסן ומנגנוני התמודדות בתגובה לאתגרים התפתחותיים כגון טראומה או מתח, וכיצד ניתן לרתום את הגורמים הללו להשגת תוצאות התפתחותיות חיוביות?

9. כיצד ניתן לתרגם ביעילות את מחקר הפסיכולוגיה ההתפתחותית להתערבויות ואסטרטגיות המקדמים התפתחות קוגניטיבית, רגשית וחברתית חיובית לאורך תוחלת החיים?

10. אילו שיקולים אתיים קשורים למחקר בפסיכולוגיה התפתחותית, כגון הבטחת הסכמה מדעת והגנה על אוכלוסיות פגיעות, וכיצד ניתן לטפל בשיקולים אלו ביעילות במחקר ובפרקטיקה?איזה נושא נראה לכם הכי מענין למחקר לתואר שלישי...מתוך הרשימה הקטנה הזו כמובן כי בגדול יש אין סוף נושאים למחקר

  • 0%1. כיצד משתנים תהליכי התפתחות קוגניטיביים במהלך החיים?

  • 0%2. מהם שלבי המפתח של התפתחות רגשית במהלך החיים?

  • 0%3. מהם גורמי המפתח המשפיעים על התפתחות התפיסה והזהות העצמית?

  • 0%4. כיצד יחסים הקשרים חברתיים משפיעים על שלבי ההתפתחות?כל זה לעת עתה, המשך בפוסטים הבאים

צוות מכללת גאיה - רק יהלומים אקדמאים  • מי אנחנו

    Welcome to my our Psychology PhD group! Connect with other ...

    חברים