top of page

Rferences

ציבורי·2 חברים

מקורות שלא נעשה בהם שימוש בעבודת המחקר על יכולות וכישורים למאה ה21


https://webspace.ship.edu/hliu/etextbook/21skills/global_awareness.pdf


מ ח ק ר  י י ש ו מ י  ב ח חי נ ו ך אבחון מדידה והערכה גן - ב. תמונת מצב והמלצות. צוות הבדיקה לנושא אבחון מדידה והערכה לגיל הרך. בעריכת צביה ברזניץ ורעות ימין ירושלים, תשס"ח/2008 היזמה למחקר יישומי ,בחינוך האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים)

מי אנחנו

רשימת מקורות למאמרים ודוקטורטים בתחום הגמישות הפסיכולוגית, ח...
bottom of page