top of page
Get in touch with the Gaia College Team    אני

    מס תז

    מס טל 

    כתובת אימיילמבקש/ת בזאת להירשם ללימודי פוסט דוקטורט במודל מכללת גאיה באמצעות מכללת גאיה. 
לכן, אני מתכבד/ת בזאת להעביר בזאת את דמי רישום והמסמכים הנדרשים להתחלת הליך איתור המנחה.

את דמי הרישום למכללת גאיה ע"ס 2000 ש"ח ניתן להעביר בדרכים הבאות:
העברה של דמי הרישום יכולה להתבצע מחשבון לחשבון (מס' 61204, בסניף 582, של בנק 12 ע"ש אריאל פוקס) או ש
ניתן להעביר את דמי הרישום בכרטיס אשראי דרך אפליקציית Bit, PAYBOX או PayPal

המסמכים הנדרשים על מנת להתחיל את הליך איתור המנחה:
1. צילום דרכון
2. צילום תעודת הדוקטורט
3. נושא המחקר מתורגם לאנגלית (לאחר שיחה הכוון שלנו)
4. קורות חיים באנגלית
5. דיסרטציה של הדוקטורט

אני מודע/ת לכך שהחזר מלא של דמי הרישום, במצב שמכללת גאיה לא מאתרת מנחה לתחום המחקר שלי, יתקיים אך ורק במידה שאעביר לגאיה את כל המסמכים המופעים לעיל ונדרשים עבור איתור מנחה. 

אני מאשר/ת בזאת קבלה של הסכם הלימודים המצורף ואני מאשר/ת שבמידה שלא אגיש הסתייגויות להסכם זה, יהיה הסכם זה מקובל עלי. העברת דמי הרישום למכללת גאיה מהווה את הסכמתי לאמור לעיל.

מצורפים בזאת:

    
 
     
      


 

Networking
טופס רישום דיגיטלי לפוסט-דוקטורט
במודל מכללת גאיה 
באמצעות מכללת גאיה
arrow&v
Keyboard and Mouse
Gaia College - Ringgold ID no. 612580

Gaia College

Always the Best Academic

Choices for You

Gaia College Team

gaia logo sap_edited.jpg