top of page

14221

Vaknin, R. (2022). The Impact of an Intervention Program Based on the "Regulated Decision-Making" Model on the Social Skills of Adolescents with Learning Disabilities. Thesis for obtaining a degree of M.Ed in Inclusion. David Yellin Academic College of Education. Gaia College Open Access Publication Dis 14221. OL: Http://www.gaia.college/dis/14221

Vaknin, R. (2022). The Impact of an Intervention Program Based on the "Regulated Decision-Making" Model on the Social Skills of Adolescents with Learning Disabilities. Thesis for obtaining a degree of M.Ed in Inclusion, David Yellin Academic College of Education. Gaia College Open Access Publication Dis 14221. OL: http://gaia.college/dis/14221


 

בשנים האחרונות התפתחו מחקרים בזיהוי המאפיינים החברתיים והרגשיים של תלמידים עם לקויות למידה ובמודעות להבנת חשיבות תפקודם והשקעת מאמצים בטיפוח ילדים אלה. יש מספר ניכר של תלמידים עם לקויות למידה, והם צפויים לבעיות חברתיות ורגשיות בעלות השלכות על תחושת הרווחה ועל התפקוד הלימודי. בעיות אלה נובעות ממקורות למיניהם, כגון קשיים בקוגניציה חברתית וקשיים בהבנת מצבים חברתיים מורכבים, תרבותיים וסביבתיים רכישה וביצוע מיומנויות חברתיות


יש חשיבות מרכזית בתהליך ההתפתחותי של הילדים. רוב הילדים מקיימים קשרים חברתיים מגיל צעיר מאוד, עוד לפני גיל בית הספר. ההשתתפות באינטראקציות חברתיות עם בני הגיל הוא גורם חשוב בתהליך התפתחותם של הילדים, אינטראקציה זו מקדמות אצל הילדים מיומנויות קוגניטיביות, תקשורתיות וחברתיות. טבען של התקשרויות חברתיות נמדד על-פי יכולתו של הילד להצליח, לבחור ולבצע באופן המתאים ביותר את המטרות כדי שהתנהגות תהיה מותאמת, עליה להשיג תוצאות מוצלחות, להיות מסוגלת להתפשר ולשנות מטרות ויעדים. אסטרטגיה חברתית לא יעילה תשפיע לא רק על יעילות הרשת החברתית, אלא גם על תחושת ההצלחה של הילדים עצמם.


תכנית התערבות "קבלת החלטות מווסתת" שבחרתי בעבודה זו יש השפעה גדולה על עבודתי כמחנכת בכיתות חינוך מיוחד, שאני מתייחסת אליה כאל שליחות . תלמידי כיתתי מאופיינים בלקויות למידה ובקשיי קשב. בנוסף לקשיים אלו ההסתגלות החברתית שלהם נמוכה ולרוב הם אינם מסתגלים למערכת הבית ספרית ועל שמירה של חוקי המסגרת החינוכית. מהספרות המקצועית עולה כי לתוכניות התערבות ללמידה חברתית ורגשית יתרונות רבים עבור כלל התלמידים אך בעיקר לאלו שמתקשים ברכישה או ביצוע של התנהגויות חברתיות. תכניות התערבות אלה הוכחו כמשפיעות על פיתוח כישורים חברתיים ורגשיים וגם משפרת התנהגויות בסיכון ומשפרות הישגים לימודיים. הקניית כלים קוגניטיביים רגשיים וחברתיים בכיתת החינוך שלי תשפיע רבות על החוויה הלימודית התפתחותית של תלמידי ותאפשר כניסה לעולם המבוגרים בצורה טובה.


מחקר זה בודק באופן ספציפי האם תכנית התערבות מודל "קבלת החלטות מווסתת" תשפיע על בחירת התנהגות חברתית בקרב ילדים עם לקויות למידה והאם היא תסייע לשינוי התנהגותם החברתית ולבחירה באסטרטגיות לפתרון בעיות חברתיות עם מבוגרים ועם בני גילם. הפרק הראשון של העבודה מציג סקירה ספרותית שבה יוצגו בהרחבה נושאי המחקר. בחלק הראשון של הסקירה יוצג הנושא של כשירות חברתית והקשר שלה לרכישה וביצוע מיומנויות חברתיות המתפתחות לאורך הילדות והבגרות. מיומנויות אלא חשובות למהלך תקין בהשתלבות חברתית של הילדים ובהצלחתם במשימות חברתיות. בחלק זה של הסקירה יוצגו הקשיים והסיבות לכשל ברכישה ובביצוע מיומנויות חברתיות והשפעתן על המתבגרים. בחלק השני של הסקירה יוצג הנושא של "קבלת החלטות" שהוא חלק מרכישה של מיומנויות חברתיות, המסייע לילדים לפטור קונפליקטים חברתיים. בנוסף, נדון בשיקולים של מתבגרים בקבלת החלטות וביצועם ובמי הם נעזרים כשנתקלים בקשיים לקבל החלטה. החלק השלישי של הסקירה יעסוק בקשר שבין מיומנויות חברתיות "וקבלת החלטות מווסתת". ובחלק הרביעי יוצגו מגוון תכניות התערבות שתפקידן להשפיע על ביצוע מיומנויות חברתיות. כמו כן יוצג תכנית ההתערבות שנבחרה למחקר הנוכחי ומהן השיקולים שהיו בבחירת תכנית התערבות זו. הפרק השני של העבודה יציג את המחקר תתואר מטרת המחקר, שדה המחקר ואוכלוסיית המחקר וכן תכנית ההתערבות – הקניית כלים התנהגותיים למתבגרים לקויי למידה. בפרק הממצאים יפורטו הממצאים העולים מן המחקר בנוגע למוטיבציה לשינוי ההתנהגותי של התלמידים בעקבות תכנית ההתערבות ולבסוף יוצגו תובנות העולות מהממצאים.


 


תכנית התערבות - קבלת החלטות מווסתת
.pdf
Download PDF • 1.18MB


Where, What, Who

David Yellin Academic College

M.Ed

Program

Prof. Olga Semyonov, PhD

First Advisor

Project Gallery

bottom of page