top of page

 

שם המסלול: 

דוקטורט בחקר התיירות

תוכניות הדוקטורט בחקר התיירות מתקיימות

באוניברסיטאות מהעשירון העליון של

האקדמיה העולמית.

 

תנאי קבלה 

תואר שני מוכר על ידי המל"ג הישראלי, נושא מחקר מאושר על ידי מנחה בחו"ל, הצעת מחקר מאושרת. למתקבלים לתוכנית המצטיינים לא יתקיים ראיון קבלה. לתוכנית הדוקטורט לתלמידים מצטיינים יש קבלה ישירה על סמך הצעת מחקר ללא ראיון קבלה.

אורך תוכנית הדוקטורט  

תוכנית לימודים מלאה מסתיימת בשלוש שנים הכוללים 3 נסיעות לחו"ל לפרק זמן של כשבוע ימים כל פעם. בתום שנת הלימודים הראשונה מגישים את הצעת המחקר הסופית לסנאט של האוניברסיטה. במהשלך חצי שנת הלימודים השניה כותבים מאמר ומשתתפים בכנס בין לאומי בתחום המחקר. במהלך החצי השני של שנת הלימודים האקדמית השניה של לימודי הדוקטורט מצבעים את המחקר בשטח ואת ניתוח הנתונים. במהלך חצי השנה הראשונה של שנת הלימודים השלישית של לימודי הדוקטורט כותבים את הדיון ומסיימים לערוך את כל הטקסט של הדיסרטציה ואז שולחים לביקורת אקדמית חיצונית. בשנה האקדמית השלישית הטיסה מתקיימת רק בסוף השנה. מכיוון שבתום שנת הלימודים השלישית טסים לאוניברסיטה לצורך השתתפות בהגנה על התואר. 

תאור התעודה/תואר  

המסיימים מקבלים תואר דוקטור בפילוסופיה PhD שהוא תואר הדוקטור הגבוה ביותר בעולם. התואר מוכר על ידי המל"ג המקומי וכמובן גם על ידי הגף להערכת תארים ואונסקו במשרד החינוך בישראל. התואר עומד בכל 4 הקריטריונים של ההכרה הבין לאומית: 1. מוכר בגף להערכת תארים ואונסקו במשרד החינוך הישראלי, 2. מוכר במלג המקומי של מדינת האוניברסיטה, 3. התוכנית היא תוכנית לימודי דוקטורט בין לאומית שבה לומידם סטודנטים מכל העולם, 4. הדירוג אקדמי הגבוהה של האוניברסיטה מעיד על פרופסורים חוקרים ומפרסמים בכתבי עת מדורגים ומכובדים.

מה מלמדים במסלול?

  • מושגים תיאורטים בתיירות 

  • גישות מחקריות בתיירות

  • בחירה 5 מודולים מקצועיים לבחירה

תחומי מחקר 

 • תחזית ארוכת טווח של מגזר הספא והבריאות 

 

 • הוראה מתמטית, מחשוב, מדעי הטבע

   ולימודים טכניים

 • הוראה מדעי החברה ומדעי הרוח

 • הוראה בתחום האמנות

 • הוראה בסביבה וירטואלית

 

תחומי לימוד למדעי החינוך

 • חינוך חברתי

 • חינוך מיוחד ושיקומי

 • חינוך לגיל הרך

 • מדיניות חינוכית

 • פיקוח, ארגון וייעוץ אישי

Students in Ljubljana
Ljubljana Phd Programs
20200109_162548
20200109_090842
20181015_144541_HDR
20200109_123944
20200109_123922
20200109_123909
20200109_161054
20200819_174454
gaia logo sap.png
bottom of page