top of page

Acdemic Conference EEEU3

ציבורי·6 Researchers

מאמרים שמתוכננים לשלוח לפרסום בכנס תאילנד שמתפרסם בSpringer - רשימה ראשונית בהחלט. אבל בשביל לקבל מושג כללי:


1. אלכסדר חייט ואריאל פוקס - מה זה טוב כשרע? מקרה מבחן - התמודדות עם חוסר נוחות במהלך טיסה במחלקת תיירים


2. אריאל פוקס, ד"ר הילה פוקס - שגיאת הסכום הנמוך - ניתוח שאלון איכותני


3. אריאל פוקס, פרופ' אווה בנקובה, ד"ר הילה פוקס - שגיאת הסכום הנמוך - ניתוח שאלונים ממשיבים בסלובקיה


4. פרופ' דניאל גלילי, פרופ' טטיאנה בנקובה, ד"ר הילה פוקס, אריאל פוקס - מנהיגות חינוכית


5. ד"ר הילה פוקס ופרופ בנזק - השפעת גמישות פסיכולוגית על תהליכי קבלת החלטות עם השפעות רב מימדיות


6. ד"ר אריה פישביין, ד"ר הילה פוקס - מנהיגות אנושית וגמישות פסיכולוגית


7. פרופ' פראנק מוסמר, אריאל פוקס - יזמות אגרונית ועסקית בתהליכי שלום


8. אברהם-אנדלאו טקלה - כלים מנהיגותיים בניהול תחנת משטרה באזורי הגשה המערבית


9. כפיר סרוסי - מודלים כלכליים להצלחה בהשקעות בבורסה


10. אסלם חוג'ירת - ניהול עובדים בעלי מוגבלויות


11. אייל וואהבי - מה ניתן ללמוד מההיסטוריה של פקקי התנועה על הדרכים הייעלות ביותר לניהול התחבורה עירוניתAriel Fuchs
Ariel Fuchs
Oct 07, 2023

11.אייל ואהבי - ההיסטוריה של התמודדות עם תקקי התנועה בכניסה למטרופולינים העירוניים על מנת לבסס כלים לניהול עומסי תנועה בערים ובכניסות אליהן

Like

מי אנחנו

הכנס השלישי של יזמות וכלכלה בעידן אי-הוודאות מתקיים בתאילנד ...

Researchers